surkhet.eyehospital@gmail.com, 083-520513
परिवारको स्वास्थ्य वीमा गराई निःशुल्क आंखा उपचार सेवाका लागि ढुक्क हुनुहोस । अस्पताल आउंदा विमा सदस्यता कार्ड अनिवार्य साथमा लिएर आउनुहोला ।
Events

Eye care Unit expanded in Chaurjahari Hospital
2019-09-06

Eye Care Unit at Chaurjahari Hospital is established with financial support of Ministry of Social Development, Karnali province and joint management of Surkhet Eye Hospital, Chaurjahari Hospital and Chaurjahari Municipality.