surkhet.eyehospital@gmail.com, 083-520513
परिवारको स्वास्थ्य वीमा गराई निःशुल्क आंखा उपचार सेवाका लागि ढुक्क हुनुहोस । अस्पताल आउंदा विमा सदस्यता कार्ड अनिवार्य साथमा लिएर आउनुहोला ।
Management Team

Mr. Lilaram Subedi (Nominated from HQs)
Chairman (Board member)
Mr. Ramlal Acharya
Vice chairman (DC chairman) (Board member)
Swiss Red Cross member (Invitee)
SRC Country coordinator (Board member)
Dr. Shakti Prasad Subedi (Medical Director)
Medical Director (Member Secretary) (Board member)
Bipul Neupane
Invitee member (Board member)
NRCS HQs Health Department (Invitee)
Health Director (Board member)